Texel, een eiland met mogelijkheden
Texel, een eiland met mogelijkheden Molen Eierland
Waterspeelplaats Molen Eierland
Molen Eierland Fietsroutenetwerk
Fietsroutenetwerk Waddenstrand
WaddenstrandjeMidzomerschans
Midzomerschans

STIFTexel

De eerstvolgende sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 1 augustus 2015

Het eiland Texel is door zijn natuur, cultuur, bereikbaarheid, uitgaansmogelijkheden, rust, ruimte en veelzijdigheid een buitengewoon aantrekkelijke vakantiebestemming voor een breed publiek. Het toerisme is dan ook de motor van de eilandeconomie, de belangrijkste bron van werkgelegenheid en leefbaarheid en de basis van een voorzieningenniveau dat vergelijkbaar is met dat van een middelgrote stad.

Het besef dat de concurrentiepositie van Texel ten opzichte van andere binnenlandse vakantieoorden in stand moet worden gehouden en zo mogelijk versterkt, leeft algemeen. Nieuwe aantrekkelijkheden en het uitbouwen en in kwaliteit vergroten van de bestaande zijn gewenst. Het stimuleren van initiatieven op dit gebied is het doel van de Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel, kortweg STIFTexel.

Ontstaan van het investeringsfonds

De behoefte aan zo’n investeringsfonds bestaat al jaren, zowel bij het gemeentebestuur van Texel als de van het toerisme afhankelijke logiesverstrekkende en andere bedrijven op het eiland. Onderzoek door deskundigen en overleg tussen het bedrijfsleven en de gemeente leidden tot het plan om een deel van de jaarlijkse opbrengst van de toeristenbelasting voor dit fonds te bestemmen. De belasting zou daartoe worden verhoogd. Dit lag gevoelig, want tot dat moment was een meer dan trendmatige verhoging van de toeristenbelasting onbespreekbaar.

Het investeringsfonds werd echter zo belangrijk gevonden dat zowel de sector als de gemeenteraad hier vrijwel unaniem overheen stapten. Ingaand 2009 werd het belastingtarief dat anders € 1,06 zou zijn geworden, gebracht op € 1,50 per persoon per nacht voor maximaal vijf aaneengesloten overnachtingen. Dat laatste betekent dat zes en meer overnachtingen belastingvrij zijn, dus dat het geld voor het investeringsfonds vooral wordt opgebracht door gasten die betrekkelijk kort op het eiland verblijven.

Een globale raming leerde dat hierdoor in 2009 ruim € 400.000,- voor het fonds beschikbaar zou komen. Op 2 december 2009 werd de stichting opgericht en werd een bestuur van voorlopig drie personen benoemd. Dit bestuur opereert onafhankelijk, dus los van gemeente of sector. Besluiten over stimuleringsbijdragen zijn bindend en niet vatbaar voor beroep. Alleen als het totaal aan subsidieaanvragen het beschikbare bedrag overstijgt maakt de sector een bindende keus.

De stichting heeft ten doel

  • Het subsidiëren van investeringen in projecten die de toeristische kwaliteit van de gemeente Texel vergroten of bewaren, dan wel leiden tot verbetering van het toeristisch product Texel
  • Het fungeren als contractspartner van de Gemeente Texel teneinde opbrengsten uit de toeristenbelasting voor het hiervoor genoemde doel te bestemmen
  • Het beheren van de gemeentelijke en andere bijdragen
  • Het stimuleren en ondersteunen van initiatiefnemers bij de opstelling en motivering van projectaanvragen waarvoor cofinanciering wordt toegepast
  • Het beheren van doeluitkeringen van maatschappelijke instellingen, bedrijven of particulieren die aan hun bijdrage specifieke wensen hebben verbonden, die door de stichting als niet strijdig met haar doelstellingen zijn aangemerkt
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn